Water Quality Analyzer

ศูนย์รวมเครื่องวัดคุณภาพน้ำ (Water Quality Analyzer) เช่น เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน, เครื่องวัดคลอรีนอิสระ, เครื่องวัด pH, เครื่องวัดความขุ่นและสารแขวนลอย,เครื่องวัด BOD COD 

Conductivity, Dissolved Oxygen, Free Chlorine, pH, Turbidity and SS, UV-VIS Spectra
เครื่องวัดคุณภาพน้ำของเราเป็นแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนเซ็นเซอร์ และ ส่วนแสดงผล รองรับสัญญาณ Input 4..20 mA, RS485 และ Output 4..20 mA, RS485 สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ PLC, SCADA, DATA LOGGER  ได้
Model SC9362
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×