Water Quality Analyzer

ศูนย์รวมเครื่องวัดคุณภาพน้ำ (Water Quality Analyzer) เช่น เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน, เครื่องวัดคลอรีนอิสระ, เครื่องวัด pH, เครื่องวัดความขุ่นและสารแขวนลอย,เครื่องวัด BOD COD 

Conductivity, Dissolved Oxygen, Free Chlorine, pH, Turbidity and SS, UV-VIS Spectra
เครื่องวัดคุณภาพน้ำของเราเป็นแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนเซ็นเซอร์ และ ส่วนแสดงผล รองรับสัญญาณ Input 4..20 mA, RS485 และ Output 4..20 mA, RS485 สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ PLC, SCADA, DATA LOGGER  ได้
SC7983 Conductivity
SC7450 Dissolved Oxygen
SC9184 FC Free Chlorine
SC9836 Smart pH Sensor
SC7340 Turbidity & SS
SC7100 UV-Vis Spectrum Analyzer
GDC-01&02
GDC04&06&08
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×