จำหน่าย Flow Meterจำหน่ายโฟลมิเตอร์จำหน่ายเครื่องวัดการไหล
 
Home

เครื่องวัดการไหล (โฟลมิเตอร์ Flow Meter)

จัดจำหน่าย-ติดตั้ง เครื่องวัดการไหลของของเหลว (โฟลมิเตอร์ Flow Meter) ทุกชนิด เช่น  น้ำ, น้ำเสีย, น้ำมัน, น้ำดิบ, น้ำประปา, แก๊ส, ลม, อากาศ, ไอน้ำ, สารเคมี เป็นต้น 

1. เครื่องวัดการไหลแบบกังหัน (เทอร์ไบน์ โฟลมิเตอร์ Turbine Flow Meter)

2. เครื่องวัดการไหลแบบใบพัดตรง (เพดเดิ้ลเวล โฟลมิเตอร์ Paddle Wheel Flow Meter)

3. เครื่องวัดการไหลแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเล็คโทรแมคเนติค โฟลมิเตอร์ Electro Magnetic Flow Meter)

4. เครื่องวัดการไหลแบบอัลตราโซนิค (อัลตร้าโซนิค โฟลมิเตอร์ Ultrasonic Flow Meter)

5. เครื่องวัดการไหลแบบฟันเฟือง (โอวัลเกียร์ โฟลมิเตอร์ Oval Gear Flow Meter)

6. เครื่องวัดการไหลแบบหมุนวนของของไหล (วอร์เท็กซ์ โฟลมิเตอร์ Vortex Flow Meter)

7. เครื่องวัดการไหลแบบฟู้ดเกรด (ฟู้ดเกรด โฟลมิเตอร์ Food Grade Flow Meter / Hygienic Flow Meter/ Sanitary Flow Meter)

8. เครื่องวัดการไหลเชิงมวล (โคริโอริส โฟลมิเตอร์ Coriolis Mass Flow Meter), (เทอร์มอลแมส โฟลมิเตอร์ Thermal Mass Flow Meter)

9. เครื่องวัดการไหลของแก๊สแบบอัลตร้าโซนิค (อัลตร้าโซนิค แก๊ส โฟลมิเตอร์ Ultrasonic Gas Flow Meter)

10. เครื่องวัดการไหลแบบลำรางเปิด (Open Channel Flow Meter) 

11. เครื่องวัดระดับและอุณหภูมิของของเหลวแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Level Meter) 

12. เครื่องวัดระดับและอุณหภูมิของของเหลวและของแข็งแบบเรดาห์ (Radar Level Meter)

13. ชุดแสดงผลและส่งสัญญาณระยะไกล (Flow Indicator/Transmitter)

14. ชุดเก็บข้อมูลการไหลและปริมาตรสะสม (Flow Data Logger)

15. ชุดแสดงผลและควบคุมการไหล (Flow Rate/Total/Batch Controller/Logger)


การเลือกใช้เครื่องวัดการไหล (โฟลมิเตอร์ Flow Meter)

ควรคำนึงถึงปัจจัยใดบ้างเพื่อให้เครื่องมือวัดการไหลสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

1. รูปแบบของการวัดการไหล 

2. ชนิดและคุณสมบัติของของไหลที่ต้องการวัด

3. ลักษณะการไหลของของไหล 

4. ปริมาณของไหล 

5. อุณหภูมิ 

6. ความดัน เป็นต้น 


การเลือกใช้เครื่องวัดการไหลตามชนิดของของไหล (โฟลมิเตอร์ Flow Meter)

ควรคำนึงถึงชนิดของของไหลที่ต้องการจะวัด ดังนี้

1. น้ำ - เคมีใส: ควรใช้เครื่องวัดการไหลแบบ Turbine Flow Meter (เทอร์ไบน์ โฟลมิเตอร์), Paddle Wheel Flow Meter (เพดเดิ้ลเวล โฟลมิเตอร์), Ultrasonic Flow Meter (อัลตร้าโซนิค โฟลมิเตอร์)

2. น้ำ- น้ำเสีย - ของเหลวที่นำไฟฟ้า: ควรใช้เครื่องวัดการไหลแบบ Electro Magnetic Flow Meter (อีเล็คโทร แมคเนติค โฟลมิเตอร์)

3. น้ำ - น้ำมัน - เคมี - น้ำทะเล - แอลกอฮอล์ - และของเหลวอื่นๆที่มีสารปนเปื้อนน้อย: ควรใช้เครื่องวัดการไหลแบบ Ultrasonic Flow Meter (อัลตร้าโซนิค โฟลมิเตอร์)

4. ลม - แก๊ส - อากาศ - ไอน้ำ: ควรใช้เครื่องวัดการไหลแบบ Vortex Flow Meter (วอร์เท็กซ์ โฟลมิเตอร์)

5. น้ำมันพืช - น้ำมันเตา - น้ำมันเครื่อง -ของเหลวที่มีความหนืดสูง: ควรใช้เครื่องวัดการไหลแบบ Oval Gear Flow Meter (โอวัลเกียร์ โฟลมิเตอร์) , Ultrasonic Flow Meter (อัลตร้าโซนิค โฟลมิเตอร์)

6. แก๊สธรรมชาติ เช่น LPG, NGV, CNG : ควรใช้เครื่องวัดการไหลแบบ Coriolis Mass Flow Meter (โคริโอริส โฟลมิเตอร์), Thermal Mass Flow Meter (เทอร์มอลแมส โฟลมิเตอร์), Turbine Gas Flow Meter (เทอร์ไบน์ แก๊ส โฟลมิเตอร์), Roots Gas Flow Meter (รู้ทแก๊ส โฟลมิเตอร์) , Vortex Flow Meter (วอร์เท็กซ์ โฟลมิเตอร์), Ultrasonic Gas Flow Meter (อัลตร้าโซนิค แก๊ส โฟลมิเตอร์) 
เว็บสำเร็จรูป
×